2020 ஆண்டு தமிழ் பேச்சுப்போட்டிக்கான பதிவிறக்கங்கள்

Please download the materials for Speech Competition 2020. If any problem to download, please contact your class teacher.

PDF File

பாலர் முன்பள்ளி பேச்சுப்போட்டி
பாலர் கீழ் வகுப்பு பேச்சுப்போட்டி
பாலர் மேல் வகுப்பு பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 1 பேச்சுப்போட்டி

ஆண்டு 1 பேச்சுப்போட்டி – விசேட வகுப்பு

ஆண்டு 2 பேச்சுப்போட்டி

ஆண்டு 2 பேச்சுப்போட்டி – விசேட வகுப்பு

ஆண்டு 3 பேச்சுப்போட்டி

ஆண்டு 3 பேச்சுப்போட்டி – விசேட வகுப்பு

ஆண்டு 4 பேச்சுப்போட்டி

ஆண்டு 4 பேச்சுப்போட்டி – விசேட வகுப்பு

ஆண்டு 5 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 6 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 7 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 8 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 9 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 10 பேச்சுப்போட்டி

Tamil Skill Competition Past Paper

Past Skill Competition Questions

Click on the class to download the previous skill competition question papers.

2018 Skill Competition

PDF Files

Year 11 Year 10 Year 9 Year 8 Year 7
Year 6 Year 5 Year 4 Year 3 Year 2
Year 1 Kindergarten Lower Kindergarten Preschool

2017 Skill Competition

PDF File

Year 12 2017 Year 11 2017 Year 10 2017 Year 8 2017
Year 7 2017 Year 6 2017 Year 5 2017 Year 4 2017
Year 3 2017 Year 2 2017 Year 1 2017 Kindergarten 2017
Lower Kindergarten 2017 Preschool 2017

2016 Tamil Skill Competition Past Paper

PDF File

Year 11 2016 Year 10 2016 Year 9 2016 Year 8 2016
Year 7 2016 Year 6 2016 Year 5 2016 Year 4 2016
Year 3 2016 Year 2 2016 Year 1 2016 Kindergarten 2016
Lower Kindergarten 2016 Preschool 2016

2015 Tamil Skill Competition Past Paper

PDF File

Year 12 2015 Year 11 2015 Year 10 2015 Year 9 2015
Year 8 2015 Year 7 2015 Year 6 2015 Year 5 2015
Year 4 2015 Year 3 2015 Year 2 2015 Year 1 2015
Kindergarten 2015 Lower Kindergarten 2015 Preschool 2015

2014 Tamil Skill Competition Past Paper

 PDF File Description
Year 12_2014.pdf Year 12
Year 11_2014.pdf Year 11
Year 10 2014.pdf Year 10
Year 9 2014.pdf Year 9
Year 8_2014.pdf Year 8
Year 7_2014.pdf Year 7
Year 6 2014.pdf Year 6
Year 5-2014.pdf Year 5
Year 4 2014.pdf Year 4
Year 3-2014.pdf Year 3
Year 2_2014ppt.pdf Year 2
Year 1 – 2014.pdf Year 1
Special Class 1._2014.pdf Special Class 1
PreSchool special 2014.pdf PreSchool special

2013 Tamil Skill Competition Past Paper

 PDF File Description
Year 12_2013.pdf Year 12
Year 11_2013.pdf Year 11
year 10_2013.pdf Year 10
Year 9-2013.pdf Year 9
Year 8_2013.pdf Year 8
Year 7_2013.pdf Year 7
Year 6 2013.pdf Year 6
Year 5-2013.pdf Year 5
Year 4 2013.pdf Year 4
Year 3-2013.pdf Year 3
Year 2_2013.pdf Year 2
Year 1 – 2013.pdf Year 1
Special Class 1_2013.pdf Special Class 1
PreSchool special 2013.pdf PreSchool special
Preschool 2013 Upper.pdf Preschool Upper
PreSchool 2013 Lower.pdf PreSchool Lower
2013 Kindy_Special.pdf Kindy_Special
2013 Kindy.pdf Kindy

2012 Tamil Skill Competition Past Paper

PDF File Description
Year12 2012.pdf Year 12
Year11 2012.pdf Year 11
Year 10 2012.pdf Year 10
Year 9 2012.pdf Year 9
Year 8 2012.pdf Year 8
Year 7 2012.pdf Year 7
Year 6 2012.pdf Year 6
Year 5 final.pdf Year 5
Year 4 2012.pdf Year 4
Year 3 2012.pdf Year 3
Year 2 2012.pdf Year 2
Year 1 2012.pdf Year 1
PreSchool 2012.pdf Pre School
Kindy 2012.pdf LKG

கலாநிதி வேந்தனார் இளங்கோ ஞாபகார்த்த தமிழ்ப் புலமைச் சான்றிதழ்ப் பரீட்சை

PDF File Description
2015 – Advance 2015ஆம் ஆண்டு – உயர்நிலை
2015 – Intermediate (Upper) 2015ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (மேற்பிரிவு)
2015 – Intermediate (Lower) 2015ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (கீழ்பிரிவு)
2015 – Basic 2015ஆம் ஆண்டு – தொடக்கநிலை
2014 – Advance 2014ஆம் ஆண்டு – உயர்நிலை
2014 – Intermediate (Upper) 2014ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (மேற்பிரிவு)
2014 – Intermediate (Lower) 2014ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (கீழ்பிரிவு)
2014 – Basic 2014ஆம் ஆண்டு – தொடக்கநிலை
2013 – Advance 2013ஆம் ஆண்டு – உயர்நிலை
2013 – Intermediate (Upper) 2013ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (மேற்பிரிவு)
2013 – Intermediate (Lower) 2013ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (கீழ்பிரிவு)
2013 – Basic 2013ஆம் ஆண்டு – தொடக்கநிலை
2012 – Advance 2012ஆம் ஆண்டு – உயர்நிலை
2012 – Intermediate (Upper) 2012ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (மேற்பிரிவு)
2012 – Intermediate (Lower) 2012ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (கீழ்பிரிவு)
2012 – Basic 2012ஆம் ஆண்டு – தொடக்கநிலை
2011 – Advance 2011ஆம் ஆண்டு – உயர்நிலை
2011 – Intermediate (Upper) 2011ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (மேற்பிரிவு)
2011 – Intermediate (Lower) 2011ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (கீழ்பிரிவு)
2011 – Basic 2011ஆம் ஆண்டு – தொடக்கநிலை
2009 – Advance 2009ஆம் ஆண்டு – உயர்நிலை
2009 – Intermediate (Upper) 2009ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (மேற்பிரிவு)
2009 – Intermediate (Lower) 2009ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (கீழ்பிரிவு)
2009 – Basic 2009ஆம் ஆண்டு – தொடக்கநிலை
2008 – Advance 2008ஆம் ஆண்டு – உயர்நிலை
2008 – Intermediate (Upper) 2008ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (மேற்பிரிவு)
2008 – Intermediate (Lower) 2008ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (கீழ்பிரிவு)
2008 – Basic 2008ஆம் ஆண்டு – தொடக்கநிலை
2007 – Advance 2007ஆம் ஆண்டு – உயர்நிலை
2007 – Intermediate (Upper) 2007ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (மேற்பிரிவு)
2007 – Intermediate (Lower) 2007ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (கீழ்பிரிவு)
2007 – Basic 2007ஆம் ஆண்டு – தொடக்கநிலை
2006 – Advanced 2006ஆம் ஆண்டு – உயர்நிலை
2006 – Intermediate 2006ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை
2006 – Basic 2006ஆம் ஆண்டு – தொடக்கநிலை

Please download the materials for Speech Competition 2018.  If any problem to download, please contact your class teacher.

PDF File

பாலர் முன்பள்ளி பேச்சுப்போட்டி
பாலர் கீழ் வகுப்பு பேச்சுப்போட்டி
பாலர் வகுப்பு பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 1 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 2 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 3 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 4 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 5 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 6 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 7 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 8 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 9 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 10 பேச்சுப்போட்டி