General Proficiency(up to 2011) then Academic Excellence Award

Year Pre School Lower Kindergarten Kindergarten Year 1
Academic Excellence Awards
2014 Dhilan Vishakan Thiyagarajah Akshayah Rajkumar Nitya Nimalan
Shanghavi Rathanthas
Maayaa Kumaradevan
Ashvin Rajkumar
2013 Akshayah Rajkumar
Namratha Gayathri Sathishkumar
Nishkala Shivashankaran
Lashana Jegatheswaran
Rubeindranath Gobinath
Gayanthy Ramaneetharan
Karthiheyan Eswaran
Anita Mohanan
Aparna Mahalingam
Amutha Bharathi
2012 Rubeindranath Gobinath Ashvin Rajkumar
Gayanthy Ramaneetharan
Mayavan Rathanthas Sanjay Raghavan
General Proficiency Awards
2011 Mayavan Rathanthas Anushan Balakumar Diluxan Ramanan
Tharankini Santhanakrishnan
Ameera Tahir
Dhuvaraha Baheerathan
2010 Anushan Balakumar Diluxan Ramanan
Tharankini Santhanakrishnan
Dhushanthan Mohanathan
Jsamin Ayishah Usham
2009 Tharankini Santhanakrishnan Shaqinuca Sukumar
Angela Chelvan
Kavisanth Vigneswaran
Jasmin Ayishah Usham
Janathini Kumarakuruparan
Mahesh Rajendran
Sanchana Sivasothyraja
Jathushan Jeyarasa
Dhanya Paraparan
Niranjanan Sriganeshwaran
2008 Luximypratha Eswaran Shainuca Sukumar Mahesh Rajendran
Dhanya Paraparan
Sajith Puvanendran
Santhozi Ramkumar
2007 Sharanaa Nadarajaiyer Janathini Kumarakuruparan
Mahesh Rajendran
Dhanya Paraparan
Yadhavi Vasanthan
Sanjeev Uthishtran
Santhozi Ramkumar
Mayuri Indrakumar
2006 Janathini Kumarakuruparan Sanjeev Uthistran Mayuri Indrakumar Abirami Puvanenthiran
Archaya Balakrishnan
Haradarshana Kannan
2005 Sanjeev Uthishtran Haradarshana Kannan Abirami Puvanenthiran Abirami Raveendran
Ashwini Uthishtran
Subapriyan Kannan
Sharanya Thiyagarajah
2004 Pakajan Narendiran
Mayuri Indirakumar
Tharanie Thiyagalingam
Kavitha Kulandasamy Sharanya Thiyagarajah
Rishikesan Maran
Phillip Rohan
Aathithan Thirunanthakumar
Year Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
Academic Excellence Awards
2014 Mayavan Rathanthas
Theshnie Ketheswaran
Yuvashree Ilango Aditti Prasannakumar
Prathikshaah Satheesan
Banuka Kanagasabesan
Meera Thayaparan
Varshni Ketheswaran
2013 Sanjay Raghavan Prathikshaah Satheesan
Darlena Roshan
Luximypratha Eswaran
Meera Thayaparan
Dhanya Paraparan
Dhushanthan Mohanathas
2012 Diluxan Ramanan
Aditti Prasannakumar
Tharankini Santhanakrishnan
Luximypratha Eswaran
Meera Thayaparan
Kavisanth Vigneswaran
Dhanya Paraparan
Vijayal Vijay
General Proficiency Awards
2011 Varshini Ketheswaran
Luximypratha Eswaran
Jasmin Ayishah Usham
Meera Thayaparan
Kavishanth Vigneswaran
Dhanya Paraparan
Mayuria Mayurathas Vahine Yogesan
2010 Mahesh Rajendran
Thilaxy Maharasa
Mayuria Mayurathas Keasavi Vignarajah Mayuri Indrakumar
2009 Mayuria Mayurathas Grukanthi Dhinakaran Mayuri Indrakumar
Prenitha Balasubramanian
Thenuka Kanagasabesan
Abirami Puvanendran
Haradarshana Kannan
2008 Mayura Khanthan Thenuka Kanagasabesan Abirami Puvanendran
Haradarshana Kannan
Aarthiekaa Sitsabesan
Shanojaa Logendran
2007 Haradarshana Kannan Aarthiekaa Sitsabesan
Ashwini Uthishtran
Sharanya Thiyagarajah
Thevdilushan Arulanandarajah
Janarthan Kumarakuruparan
2006 Aartiekaa Sitsabesan
Uthistran Ashwini
Ashviena Sitsabesan Aathithan Thirunanthakumar
Kobica Sathiathevan
Umai Purushothamar
2005 Rohan Phillip
Ashviena Sitsabesan
Aathithan Thirunanthakumar
Tishani Gowrythasan
Kasturi Murugavel Bhairavi Parimalanathan
Lakshini Ranganathan
2004 Gopiram Iyer
Tishani Gowrythasan
Vithoosharan Sivanathan
Abbirami Linghanathan
Keshini Nanthakumar
Sanjitha Selvakumar
Sribhairavy Manoharan
Umai Purushothamar
Bavithran Indrakumar
Kasturi Murugavel
Dirishanth Giridharan
Kumaran Manoharan
Varuni Santhakumar
Abiramy Thirunanthakumar
Anjana Baskaran
Yathushiya Mahenthirarasa
Annelly Ketheson
Bhairavi Parimalanathan
Gayathiri Manoharan
Lakshini Ranganathan
Tharanya Mahendrarasa
Vasan Sivaanandha
Abirami Parameswaran
Shivayan Saravanapavananthan
Vasanthan Buvanendran
Year Year 6 Year 7 Year 8 Year 9
Academic Excellence Awards
2014 Angela Chelvan
Dhushanthan Mohanathas
Kavisanth Vigneswaran
Jenifer Surenthirakumar Vijayal Vijay Vahine Yogesan
2013 Mayuria Mayurathas
Vijayal Vijay
Moses Nadarajah Thenuka Kanagasabesan Haradarshana Kannan
2012 Jarushaprani Sebanesan Thenuka Kanagasabesan Haradarshana Kannan
Ginthujan Raveendran
Umamenan Kannathasan
Shanojaa Logeandran
General Proficiency Awards
2011 Vaisnavi Ekamparam
Thenuka Kanagasabesan
Haradarshana Kannan Shanojaa Logeandran
Darzana Ravindrarajah
Kavija Vigneswaran
2010 Haradarshana Kannan Shanojan Logendran Aarthiekaa Sitsabesan
Krishnahamzi Ekamparam
Daenikka Ravindrarajah
2009 Shanojaa Logendran Kavija Vigneswaran Libeesan Sukirthan Aathithan Thriunanthakumar
2008 Mathurshan Sangarathasan Ashviena Sitsabesan Aathithan Thirunanthakumar Yathusiya Mahenthirarasa
2007 Aathithan Thirunanthakumar Kasturi Murugavel
Umai Purushothamar
Nirosan Jude John Peter Kalaichelvan Jeyamanohar
2006 Bhiravi Parimalanathan
Yathushiya Mahenthirarasa
Ashvini Ravimohan Abirami Parameswaran Thirumagal Jeyamanohar
2005 Abirami Parameswaran Piriyanth Thanaraj Thirumagal Jeyamanohar Aberami Purushothamar
2004 Abirami Purushothamar
Janani Nanthakumar
Thirumagal Jeyamanokar
Baheerathan Manivannan Karthika Manoharan
Year Year 10 Year 11 Special Class 1 Special Class 2
Academic Excellence Awards
2014 Aruthy Saseendran Shanojaa Logeandran
Darzana Ravindrarajah
Michael Jackson
2013 Shanojaa Logeandran Kavija Vigneswaran Garish Kugathasan
2012 Kavija Vigneswaran Daenikka Ravindrarajah
General Proficiency Awards
2011 Daenikka Ravindrarajah Ashviena Sitsabesan
2010 Yarline Vijayakulasingam Aathithan Thirunanthakumar
2009 Jinothaa Logendran Yathuminy Yohenthira
2008 Yathuminy Yohenthira Thirumagal Jeyamanokar
2007 Renosiya Outschoorn
Thirumagal Jeyamanohar
Aberami Purushothamar
2006 Aberami Purushothamar
2005 Karthika Manoharan
2004 Partheep Thanaraj

Minister’s Awards

Year Age Limit Name Award
2016 Junior Ashwin Rajkumar Highly Commended
Senior Vijayal Vijay Commended
2015 Junior Varshini Ketheswaran Highly Commended
Senior Vahine Yogesan Highly Commended
2014 Junior Meera Thayaparan Highly Commended
Senior Darzana Ravindrarajah Highly Commended
2013 Under 12 Tharankini Santhanakrishnan Highly Commended
Over 12 Mayura Khanthan Minister’s Award
2012 Under 12 Mayuria Mayurathas Commended
Over 12 Kavija Vigneswaran Highly Commended
2011 Under 12 Kesavi Vicknarajah Highly Commended
Over 12 Abirami Raveendran Commended
2010 Under 12 Haradarshana Kannan Highly Commended
Over 12 Aarthiekaa Sitsabesan Minister’s Award
2009 Under 12 Subapriyan Kannan Minister’s Award
Over 12 Shivayan Saravanapavananthan Commended
2008 Under 12 Tishani Gowrythasan Highly Commended
Over 12 Vasan Sivaanandah Minister’s Award
2007 Under 12 Vithusharan Sivanathan Highly Commended
Over 12 Umai Purushothamar Highly Commended
2006 Under 13 Bhairavi Parimalanathan Highly Commended
Over 13 Abirami Purusothamar Highly Commended
2005 Under 13 Abirami Parameswaran Highly Commended
Over 13 Rajtheepan Rajendran Highly Commended
2004 Under 13 Lakshini Ranganathan Highly Commended
Over 13 Sujee Sathiaseelan Minister’s Award
2003 Under 13 Yathugiri Logathasan Minister’s Award
Over 13 Aarani Somaskanthan Merit Award
Nithla Vijayanathan Merit Award
2000 Under 13 Vaishnavi Parimalanathan Highly Commended
1999 Over 13 Rahuram Sivasubramanian Minister’s Award
1998 Over 13 Dhanusha Sabanathan Minister’s Award
1996 Over 13 Sampavi Parimalanathan Minister’s Award

Best Student of the Year Awards

Year Category Name Award
2015 Junior Ashwin Rajkumar Best Student
Ambika Ashokabalan Runner-up
Senior Vijayal Vijay Best Student
Abinayan Rajkumar Runner-up
2014 Junior Varshini Ketheswaran Best Student
Vikana Sutharshan Runner-up
Senior Vahini Yogesan Best Student
Gurusanjeev Ravindrarajah Runner-up
2013 Junior Meera Thayaparan Best Student
Jasmin Aysha Usham Runner-up
Senior Darzana Ravindrarajah Best Student
Sharanya Thiyagarajah
Tharshana Sritharan
Runner-up
2012 Junior Tharankini Santhanakrishnan Best Student
Luxmipratha Eswaran Runner-up
Senior Mayura Khanthan Best Student
Sharanya Thiyagarajah Runner-up
2011 Junior Mayuria Mayurathas Best Student
Vijayal Vijay Runner-up
Senior Kavija Vigneswaran
Ashviena Stisabesan
Best Students
Thashana Sritharan Runner-up
2010 Junior Kesavi Vicknarajah Best Student
Mayuri Indrakumar Runner-up
Senior Abirami Raveendran Best Student
Saranya Thiyagarajah Runner-up
2009 Junior Haradarshana Kannan Best Student
Abirami Raveendran Runner-up
Senior Aarthiekaa Sitsabesan Best Student
Varuni Shanthakumar
Abbirami Linghanathan
Runner-up
2008 Junior Subapriyan Kannan Best Student
Aarthiekaa Sitsabesan
Haradarshana Kannan
Runner-up
Senior Shivayan Saravanapavananthan Best Student
Abbirami Linghanathan Runner-up
2007 Junior Tishani Gowrythasan Best Student
Aarthika Sitsabesan Runner-up
Senior Vasan Sivaanandah Best Student
Kasthuri Murugavel Runner-up
2006 Junior Umai Purushothamar Best Student
Kasturi Murugavel Runner-up
Senior Vasan Sivaanandah Best Student
Thirumagal Jeyamanohar Runner-up
2005 Junior Bhairavi Parimalanathan Best Student
Vasan Sivanandah Runner-up
Senior Abirami Purushothamar Best Student
2004 Junior Abirami Parameswaran Best Student
Bhairavi Parimalanathan Runner-up
Senior Rajtheepan Rajendran Best Student
Vebooshan Elankovan Runner-up
2003 Junior Lakshini Ranganathan Best Student
Senior Sujee Sathiaseelan Best Student
2002 Junior Yathugiri Logathasan Best Student
Senior Nithila Vijayanathan
Aarani Somaskanthan
Best Student
2001 Junior Neshevida Balasubramanyan Best Student
Senior Mary Sounthala Selladurai
Saissan Rajendran
Best Student
2000 Junior Suganya Balasubramanyan Best Student
Senior Krishanth Kularajah Best Student
1999 Junior Vyshnavi Parimalanathan Best Student
1998 Junior Darishika Sabanathan Best Student
Senior Rahuram Sivasubramaniyam Best Student
1997 Junior Laavanya Lingam Best Student
Senior Danusha Sabanathan Best Student
1996 Junior Sujitha Thavapalachandran Best Student
Senior Thakshi Veeragathipillai Best Student