2024 ஆண்டு தமிழ் பேச்சுப்போட்டிக்கான பதிவிறக்கங்கள்

Please download the materials for Speech Competition 2024. If any problem downloading, please contact your class teacher.
 

PDF File

பாலர் முன்பள்ளி பேச்சுப்போட்டி
பாலர் கீழ் வகுப்பு பேச்சுப்போட்டி
பாலர் மேல் வகுப்பு பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 1 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 2 பேச்சுப்போட்டி

ஆண்டு 3 பேச்சுப்போட்டி

ஆண்டு 4 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 5 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 6 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 7 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 8 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 9 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 10 பேச்சுப்போட்டி

2022 ஆண்டு தமிழ் பேச்சுப்போட்டிக்கான பதிவிறக்கங்கள்

Please download the materials for Speech Competition 2022. If any problem downloading, please contact your class teacher.

 

PDF File

பாலர் முன்பள்ளி பேச்சுப்போட்டி
பாலர் கீழ் வகுப்பு பேச்சுப்போட்டி
பாலர் மேல் வகுப்பு பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 1 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 2 பேச்சுப்போட்டி

ஆண்டு 2 பேச்சுப்போட்டி – விசேட வகுப்பு

ஆண்டு 3 பேச்சுப்போட்டி

ஆண்டு 3 பேச்சுப்போட்டி – விசேட வகுப்பு

ஆண்டு 4 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 4 பேச்சுப்போட்டி – விசேட வகுப்பு
ஆண்டு 5 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 6 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 6 பேச்சுப்போட்டி – விசேட வகுப்பு
ஆண்டு 7 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 8 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 9 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 10 பேச்சுப்போட்டி

2021 ஆண்டு தமிழ் பேச்சுப்போட்டிக்கான பதிவிறக்கங்கள்

Please download the materials for Speech Competition 2021. If any problem downloading, please contact your class teacher.

PDF File

பாலர் முன்பள்ளி பேச்சுப்போட்டி
பாலர் கீழ் வகுப்பு பேச்சுப்போட்டி
பாலர் மேல் வகுப்பு பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 1 பேச்சுப்போட்டி

ஆண்டு 1 பேச்சுப்போட்டி – விசேட வகுப்பு

ஆண்டு 2 பேச்சுப்போட்டி

ஆண்டு 2 பேச்சுப்போட்டி – விசேட வகுப்பு

ஆண்டு 3 பேச்சுப்போட்டி

ஆண்டு 3 பேச்சுப்போட்டி – விசேட வகுப்பு

ஆண்டு 4 பேச்சுப்போட்டி

 

ஆண்டு 5 பேச்சுப்போட்டி

ஆண்டு 4 பேச்சுப்போட்டி – விசேட வகுப்பு

ஆண்டு 6 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 7 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 8 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 9 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 10 பேச்சுப்போட்டி

2020 ஆண்டு தமிழ் பேச்சுப்போட்டிக்கான பதிவிறக்கங்கள்

Please download the materials for Speech Competition 2020. If any problem downloading, please contact your class teacher.

PDF File

பாலர் முன்பள்ளி பேச்சுப்போட்டி
பாலர் கீழ் வகுப்பு பேச்சுப்போட்டி
பாலர் மேல் வகுப்பு பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 1 பேச்சுப்போட்டி

ஆண்டு 1 பேச்சுப்போட்டி – விசேட வகுப்பு

ஆண்டு 2 பேச்சுப்போட்டி

ஆண்டு 2 பேச்சுப்போட்டி – விசேட வகுப்பு

ஆண்டு 3 பேச்சுப்போட்டி

ஆண்டு 3 பேச்சுப்போட்டி – விசேட வகுப்பு

ஆண்டு 4 பேச்சுப்போட்டி

ஆண்டு 4 பேச்சுப்போட்டி – விசேட வகுப்பு

ஆண்டு 5 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 6 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 7 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 8 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 9 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 10 பேச்சுப்போட்டி

தமிழ் அறிவுப்போட்டி பரீட்சைதாள்கள்

முந்தைய ஆண்டுகளின் பரீட்சைதாள்கள்

Year

Files

2020 – தமிழ் அறிவுப்போட்டி

 

2020 – பாலர் முன்பள்ளி

2020 – பாலர் கீழ் வகுப்பு 

2020 – பாலர் மேல் வகுப்பு

2020 – ஆண்டு 1 

2020 – ஆண்டு 1 விசேட வகுப்பு

2020 – ஆண்டு 2 

2020 – ஆண்டு 2 விசேட வகுப்பு

2020 – ஆண்டு 3
2020 – ஆண்டு 3விசேட வகுப்பு
2020 – ஆண்டு 4
2020 – ஆண்டு 4 விசேட வகுப்பு
2020 – ஆண்டு 5 

2020 – ஆண்டு 6

2020 – ஆண்டு 7

2020 – ஆண்டு 8

2020 – ஆண்டு 9

2020 – ஆண்டு 10

2020 – ஆண்டு 11

2020 – ஆண்டு 12

 

2019 – தமிழ் அறிவுப்போட்டி

 

2019 – பாலர் முன்பள்ளி

2019 – பாலர் கீழ் வகுப்பு 

2019 – பாலர் மேல் வகுப்பு

2019 – ஆண்டு 1 

2019 – ஆண்டு 1 விசேட வகுப்பு

2019 – ஆண்டு 2 

2019 – ஆண்டு 2 விசேட வகுப்பு

2019 – ஆண்டு 3

2019 – ஆண்டு 4

2019 – ஆண்டு 5 

2019 – ஆண்டு 6

2019 – ஆண்டு 7

2019 – ஆண்டு 8

2019 – ஆண்டு 9

2019 – ஆண்டு 10

2019 – ஆண்டு 11

2019 – ஆண்டு 12

 

2018 – தமிழ் அறிவுப்போட்டி

 

2018 – பாலர் முன்பள்ளி

2018 – பாலர் கீழ் வகுப்பு 

2018 – பாலர் மேல் வகுப்பு

2018 – ஆண்டு 1 

2018 – ஆண்டு 2 

2018 – ஆண்டு 3

2018 – ஆண்டு 4

2018 – ஆண்டு 5 

2018 – ஆண்டு 6

2018 – ஆண்டு 7

2018 – ஆண்டு 8

2018 – ஆண்டு 9

2018 – ஆண்டு 10

2018 – ஆண்டு 11

 

2017 – தமிழ் அறிவுப்போட்டி

 

2017 – பாலர் முன்பள்ளி

2017 – பாலர் கீழ் வகுப்பு 

2017 – பாலர் மேல் வகுப்பு

2017 – ஆண்டு 1 

2017 – ஆண்டு 2 

2017 – ஆண்டு 3

2017 – ஆண்டு 4

2017 – ஆண்டு 5 

2017 – ஆண்டு 6

2017 – ஆண்டு 7

2017 – ஆண்டு 8

2017 – ஆண்டு 10

2017 – ஆண்டு 11

2017 – ஆண்டு 12

 

2016 – தமிழ் அறிவுப்போட்டி

 

2016 – பாலர் முன்பள்ளி

2016 – பாலர் கீழ் வகுப்பு 

2016 – பாலர் மேல் வகுப்பு

2016 – ஆண்டு 1 

2016 – ஆண்டு 2 

2016 – ஆண்டு 3

2016 – ஆண்டு 4

2016 – ஆண்டு 5 

2016 – ஆண்டு 6

2016 – ஆண்டு 7

2016 – ஆண்டு 8

2016 – ஆண்டு 9

2016 – ஆண்டு 10

2016 – ஆண்டு 11

 

2015 – தமிழ் அறிவுப்போட்டி

 

2015 – பாலர் முன்பள்ளி

2015 – பாலர் கீழ் வகுப்பு 

2015 – பாலர் மேல் வகுப்பு

2015 – ஆண்டு 1 

2015 – ஆண்டு 2 

2015 – ஆண்டு 3

2015 – ஆண்டு 4

2015 – ஆண்டு 5 

2015 – ஆண்டு 6

2015 – ஆண்டு 7

2015 – ஆண்டு 8

2015 – ஆண்டு 9

2015 – ஆண்டு 10

2015 – ஆண்டு 11

2015 – ஆண்டு 12

 

2014 – தமிழ் அறிவுப்போட்டி

 

2014 – பாலர் முன்பள்ளி

2014 – ஆண்டு 1 

2014 – ஆண்டு 1 விசேட வகுப்பு

2014 – ஆண்டு 2 

2014 – ஆண்டு 3

2014 – ஆண்டு 4

2014 – ஆண்டு 5 

2014 – ஆண்டு 6

2014 – ஆண்டு 7

2014 – ஆண்டு 8

2014 – ஆண்டு 9

2014 – ஆண்டு 10

2014 – ஆண்டு 11

2014 – ஆண்டு 12

 

2013 – தமிழ் அறிவுப்போட்டி

 

2013 – பாலர் முன்பள்ளி

2013 – பாலர் முன்பள்ளி விசேட வகுப்பு

2013 – பாலர் கீழ் வகுப்பு 

2013 – பாலர் மேல் வகுப்பு

2013 – ஆண்டு 1 

2013 – ஆண்டு 1 விசேட வகுப்பு

2013 – ஆண்டு 2 

2013 – ஆண்டு 3

2013 – ஆண்டு 4

2013 – ஆண்டு 5 

2013 – ஆண்டு 6

2013 – ஆண்டு 7

2013 – ஆண்டு 8

2013 – ஆண்டு 9

2013 – ஆண்டு 10

2013 – ஆண்டு 11

2013 – ஆண்டு 12

 

2012 – தமிழ் அறிவுப்போட்டி

 

2012 – பாலர் முன்பள்ளி

2012 – பாலர் கீழ் வகுப்பு 

2012 – ஆண்டு 1 

2012 – ஆண்டு 2 

2012 – ஆண்டு 3

2012 – ஆண்டு 4

2012 – ஆண்டு 5 

2012 – ஆண்டு 6

2012 – ஆண்டு 7

2012 – ஆண்டு 8

2012 – ஆண்டு 9

2012 – ஆண்டு 10

2012 – ஆண்டு 11

2012 – ஆண்டு 12

 

கலாநிதி வேந்தனார் இளங்கோ ஞாபகார்த்த தமிழ்ப் புலமைச் சான்றிதழ்ப் பரீட்சை

PDF File Description
2015 – Advance 2015ஆம் ஆண்டு – உயர்நிலை
2015 – Intermediate (Upper) 2015ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (மேற்பிரிவு)
2015 – Intermediate (Lower) 2015ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (கீழ்பிரிவு)
2015 – Basic 2015ஆம் ஆண்டு – தொடக்கநிலை
2014 – Advance 2014ஆம் ஆண்டு – உயர்நிலை
2014 – Intermediate (Upper) 2014ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (மேற்பிரிவு)
2014 – Intermediate (Lower) 2014ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (கீழ்பிரிவு)
2014 – Basic 2014ஆம் ஆண்டு – தொடக்கநிலை
2013 – Advance 2013ஆம் ஆண்டு – உயர்நிலை
2013 – Intermediate (Upper) 2013ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (மேற்பிரிவு)
2013 – Intermediate (Lower) 2013ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (கீழ்பிரிவு)
2013 – Basic 2013ஆம் ஆண்டு – தொடக்கநிலை
2012 – Advance 2012ஆம் ஆண்டு – உயர்நிலை
2012 – Intermediate (Upper) 2012ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (மேற்பிரிவு)
2012 – Intermediate (Lower) 2012ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (கீழ்பிரிவு)
2012 – Basic 2012ஆம் ஆண்டு – தொடக்கநிலை
2011 – Advance 2011ஆம் ஆண்டு – உயர்நிலை
2011 – Intermediate (Upper) 2011ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (மேற்பிரிவு)
2011 – Intermediate (Lower) 2011ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (கீழ்பிரிவு)
2011 – Basic 2011ஆம் ஆண்டு – தொடக்கநிலை
2009 – Advance 2009ஆம் ஆண்டு – உயர்நிலை
2009 – Intermediate (Upper) 2009ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (மேற்பிரிவு)
2009 – Intermediate (Lower) 2009ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (கீழ்பிரிவு)
2009 – Basic 2009ஆம் ஆண்டு – தொடக்கநிலை
2008 – Advance 2008ஆம் ஆண்டு – உயர்நிலை
2008 – Intermediate (Upper) 2008ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (மேற்பிரிவு)
2008 – Intermediate (Lower) 2008ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (கீழ்பிரிவு)
2008 – Basic 2008ஆம் ஆண்டு – தொடக்கநிலை
2007 – Advance 2007ஆம் ஆண்டு – உயர்நிலை
2007 – Intermediate (Upper) 2007ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (மேற்பிரிவு)
2007 – Intermediate (Lower) 2007ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை (கீழ்பிரிவு)
2007 – Basic 2007ஆம் ஆண்டு – தொடக்கநிலை
2006 – Advanced 2006ஆம் ஆண்டு – உயர்நிலை
2006 – Intermediate 2006ஆம் ஆண்டு – இடைநிலை
2006 – Basic 2006ஆம் ஆண்டு – தொடக்கநிலை

Please download the materials for Speech Competition 2018.  If any problem to download, please contact your class teacher.

PDF File

பாலர் முன்பள்ளி பேச்சுப்போட்டி
பாலர் கீழ் வகுப்பு பேச்சுப்போட்டி
பாலர் வகுப்பு பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 1 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 2 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 3 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 4 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 5 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 6 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 7 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 8 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 9 பேச்சுப்போட்டி
ஆண்டு 10 பேச்சுப்போட்டி