தமிழ் மொழி வாழ்த்து

 

வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ் மொழி
வாழிய வாழியவே
வான மளந்த தனைத்தும் அளந்திடும்
வண்மொழி வாழியவே
ஏழ்கடல் வைப்பினும் தன்மணம் வீசி
இசை கொண்டு வாழியவே
எங்கள் தமிழ் மொழி எங்கள் தமிழ் மொழி
என்றென்றும் வாழியவே
சூழ்கலி நீங்கத் தமிழ் மொழி ஓங்கத்
துலங்குக வையகமே
தொல்லை வினைதரு தொல்லை யகன்று
சுடர்க தமிழ் நாடே
வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழி
வாழ்க தமிழ் மொழியே
வானம் அறிந்த தனைத்தும் அறிந்து
வளர்மொழி வாழியவே

 

 

AUSTRALIAN NATIONAL ANTHEM

 

Australians all let us rejoice,

For we are young and free;

We’ve golden soil and wealth for toil;

Our home is girt by sea;

Our land abounds in nature’s gifts

Of beauty rich and rare;

In history’s page, let every stage

Advance Australia Fair,

In joyful strains then let us sing,

Advance Australia fair.

Beneath our radiant Southern Cross

We’ll toil with hearts and hands,

To make this commonwealth of ours

Renowned of all the lands;

For those who’ve come across the seas

We’ve boundless plains to share;

With courage let us all combine

To Advance Australia fair;

In joyful strains then let us sing,

Advance Australia fair.

 

 

கல்லூரி கீதம்
தமிழ்மொழிக் கல்வி தரும் ஹோம்புஷ்

தமிழ்க் கல்வி நிலையம் வாழ்க
அமிழ்தினும் இனிய அருமை மொழியை
அகிலத்தில் பரப்பியே வாழ்க

(தமிழ்மொழிக்)

கண்ணாக கல்வியையும் கலையையும் கருதும்

கலங்கரை விளக்கமாய் வாழ்க
தென் துரவத் தேசமாம் அவுஸ்திரேலியாவில்
தேமதுரத் தமிழோசை பரப்பியே வாழ்க

(தமிழ்மொழிக்)

அழகான சிட்னி மாநகர் உதித்தே

ஆல் போல் தழைத்தே வளர்க
அன்பான எங்கள் ஆண்டவன் அருளினால்
எம் கல்வி நிலையம் வாழ்க!

(தமிழ்மொழிக்)

வாழ்க வாழ்கவே! தமிழ் வாழ்க வாழ்கவே!!