இங்கு கல்வி பயிலும் மாணவர்கள் தமிழ் மொழியை பேசவும், எழுதவும், வாசிக்கவும், மற்றும் நடனம், நாடகம், சங்கீதம் போன்ற தமிழ்க் கலைகளிலே ஈடுபாட்டையும், எமது தமிழ்க் கலாசாரத்தை புரிந்து கொள்வதற்கும் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றார்கள்.

Downloads

முந்தைய ஆண்டுகளின் பரீட்சைதாள்கள்

 

Year

Files

2021 – ஆண்டிறுதிப் பரீட்சை தாள்கள்

 

2021 – பாலர் கீழ் வகுப்பு 

2021 – பாலர் மேல் வகுப்பு

2021 – ஆண்டு 1 

2021 – ஆண்டு 1 விசேட வகுப்பு

2021 – ஆண்டு 2 

2021 – ஆண்டு 2 விசேட வகுப்பு

2021 – ஆண்டு 3

2021 – ஆண்டு 3 விசேட வகுப்பு

2021 – ஆண்டு 4

2021 – ஆண்டு 5 

2021 – ஆண்டு 5 விசேட வகுப்பு 

2021 – ஆண்டு 6

2021 – ஆண்டு 7

2021 – ஆண்டு 8

2021 – ஆண்டு 9

2021 – ஆண்டு 10

 

2020 – ஆண்டிறுதிப் பரீட்சை தாள்கள்

 

2020 – பாலர் கீழ் வகுப்பு 

2020 – பாலர் மேல் வகுப்பு

2020 – ஆண்டு 1 

2020 – ஆண்டு 1 விசேட வகுப்பு

2020 – ஆண்டு 2 

2020 – ஆண்டு 2 விசேட வகுப்பு

2020 – ஆண்டு 3

2020 – ஆண்டு 3 விசேட வகுப்பு

2020 – ஆண்டு 4

2020 – ஆண்டு 4 விசேட வகுப்பு

2020 – ஆண்டு 5 

2020 – ஆண்டு 6

2020 – ஆண்டு 7

2020 – ஆண்டு 8

2020 – ஆண்டு 9

2020 – ஆண்டு 10

 

2019 – ஆண்டிறுதிப் பரீட்சை தாள்கள்

 

2019 – பாலர் கீழ் வகுப்பு 

2019 – பாலர் மேல் வகுப்பு

2019 – ஆண்டு 1 

2019 – ஆண்டு 2 

2019 – ஆண்டு 3

2019 – ஆண்டு 3 விசேட வகுப்பு

2019 – ஆண்டு 4

2019 – ஆண்டு 5 

2019 – ஆண்டு 6

2019 – ஆண்டு 7

2019 – ஆண்டு 8

2019 – ஆண்டு 9

2019 – ஆண்டு 10

 

2018 – ஆண்டிறுதிப் பரீட்சை தாள்கள்

 

 

2017 – ஆண்டிறுதிப் பரீட்சை தாள்கள்

 

2017 – பாலர் கீழ் வகுப்பு 

2017 – பாலர் மேல் வகுப்பு

2017 – ஆண்டு 1 

2017 – ஆண்டு 2 

2017 – ஆண்டு 3

2017 – ஆண்டு 4

2017 – ஆண்டு 5 

2017 – ஆண்டு 6

2017 – ஆண்டு 7

2017 – ஆண்டு 8

2017 – ஆண்டு 9

2017 – ஆண்டு 10

 

2016- ஆண்டிறுதிப் பரீட்சை தாள்கள்

 

2016 – பாலர் கீழ் வகுப்பு 

2016 – பாலர் மேல் வகுப்பு

2016 – ஆண்டு 1 

2016 – ஆண்டு 2 

2016 – ஆண்டு 3

2016 – ஆண்டு 4

2016 – ஆண்டு 5 

2016 – ஆண்டு 6

2016 – ஆண்டு 7

2016 – ஆண்டு 8

2016 – ஆண்டு 9

2016 – ஆண்டு 10

 

2015 – ஆண்டிறுதிப் பரீட்சை தாள்கள்

 

 

2014 – ஆண்டிறுதிப் பரீட்சை தாள்கள்

 

2014 – அனைத்து வகுப்புகள் 

2012 – ஆண்டிறுதிப் பரீட்சை தாள்கள்

 

2012 – அனைத்து வகுப்புகள் 

 

2011 – ஆண்டிறுதிப் பரீட்சை தாள்கள்

 

2011 – அனைத்து வகுப்புகள் 

 

2010 – ஆண்டிறுதிப் பரீட்சை தாள்கள்

 

2010 – அனைத்து வகுப்புகள் 

 

2009 – ஆண்டிறுதிப் பரீட்சை தாள்கள்

 

 

2008 – ஆண்டிறுதிப் பரீட்சை தாள்கள்

 

2008 – அனைத்து வகுப்புகள் 

 

Year

Files

2021 – அரையாண்டு பரீட்சை தாள்கள்

 

2021 – பாலர் கீழ் வகுப்பு 

2021 – பாலர் மேல் வகுப்பு 

2021 – ஆண்டு 1 

2021 – ஆண்டு 2 

2021 – ஆண்டு 2 விசேட வகுப்பு

2021 – ஆண்டு 3

2021 – ஆண்டு 3 விசேட வகுப்பு

2021 – ஆண்டு 4

2021 – ஆண்டு 5 

2021 – ஆண்டு 5 விசேட வகுப்பு

2021 – ஆண்டு 6

2021 – ஆண்டு 7

2021 – ஆண்டு 8

2021 – ஆண்டு 9

2021 – ஆண்டு 10

 

2020 – அரையாண்டு பரீட்சை தாள்கள்

 

2020 – பாலர் கீழ் வகுப்பு 

2020 – பாலர் மேல் வகுப்பு 

2020 – ஆண்டு 1 

2020 – ஆண்டு 1 விசேட வகுப்பு

2020 – ஆண்டு 2 

2020 – ஆண்டு 2 விசேட வகுப்பு

2020 – ஆண்டு 3

2020 – ஆண்டு 3 விசேட வகுப்பு

2020 – ஆண்டு 4

2020 – ஆண்டு 4 விசேட வகுப்பு

2020 – ஆண்டு 5 

2020 – ஆண்டு 6

2020 – ஆண்டு 7

2020 – ஆண்டு 8

2020 – ஆண்டு 9

2020 – ஆண்டு 10

 

2019 – அரையாண்டு பரீட்சை தாள்கள்

 

2019 – பாலர் கீழ் வகுப்பு 

2019 – பாலர் மேல் வகுப்பு

2019 – ஆண்டு 1 

2019 – ஆண்டு 2 

2019 – ஆண்டு 3 

2019 – ஆண்டு 3 விசேட வகுப்பு

2019 – ஆண்டு 4

2019 – ஆண்டு 5

2019 – ஆண்டு 6

2019 – ஆண்டு 7

2019 – ஆண்டு 8 

2019 – ஆண்டு 9

2019 – ஆண்டு 10

 

2018 – அரையாண்டு பரீட்சை தாள்கள்

 

2018 – பாலர் கீழ் வகுப்பு 

2018 – பாலர் மேல் வகுப்பு

2018 – ஆண்டு 1 

2018 – ஆண்டு 2 

2018 – ஆண்டு 3 

2018 – ஆண்டு 4

2018 – ஆண்டு 5

2018 – ஆண்டு 6

2018 – ஆண்டு 7

2018 – ஆண்டு 8 

2018 – ஆண்டு 9

2018 – ஆண்டு 10

 

2017 – அரையாண்டு பரீட்சை தாள்கள்

 

 

2016 – அரையாண்டு பரீட்சை தாள்கள்

 

2016 – ஆண்டு 1A 

2016 – ஆண்டு 1B 

2016 – ஆண்டு 2 

2016 – ஆண்டு 3 

2016 – ஆண்டு 4

2016 – ஆண்டு 5

2016 – ஆண்டு 6

2016 – ஆண்டு 7

2016 – ஆண்டு 8 

2016 – ஆண்டு 10

 

2015 – அரையாண்டு பரீட்சை தாள்கள்

 

2015 – பாலர் கீழ் வகுப்பு 

2015 – பாலர் மேல் வகுப்பு

2015 – ஆண்டு 1 

2015 – ஆண்டு 2 

2015 – ஆண்டு 3 

2015 – ஆண்டு 4

2015 – ஆண்டு 5

2015 – ஆண்டு 6

2015 – ஆண்டு 7

2015 – ஆண்டு 8 

2015 – ஆண்டு 9

2015 – ஆண்டு 10

 

2014 – அரையாண்டு பரீட்சை தாள்கள்

 

2014 – அனைத்து வகுப்புகள் 

 

2013 – அரையாண்டு பரீட்சை தாள்கள்

 

2013 – அனைத்து வகுப்புகள் 

 

2012 – அரையாண்டு பரீட்சை தாள்கள்

 

2012 – அனைத்து வகுப்புகள் 

 

2011 – அரையாண்டு பரீட்சை தாள்கள்

 

2011 – அனைத்து வகுப்புகள் 

 

2010 – அரையாண்டு பரீட்சை தாள்கள்

 

2010 – அனைத்து வகுப்புகள் 

 

2009 – அரையாண்டு பரீட்சை தாள்கள்

 

2009 – அனைத்து வகுப்புகள் 

 

2008 – அரையாண்டு பரீட்சை தாள்கள்

 

2008 – அனைத்து வகுப்புகள் 

 

File

Description

2014 Dr Ilango Memorial Tamil Proficiency Exam Basic

2014ம் ஆண்டு கலாநிதி வேந்தனார் இளங்கோ தமிழ் புலமைச் சான்றிதழ் பரீட்சை தொடக்கநிலை

2014 Dr Ilango Memorial Tamil Proficiency Exam Intermediate Lower

2014ம் ஆண்டு கலாநிதி வேந்தனார் இளங்கோ தமிழ் புலமைச் சான்றிதழ் பரீட்சை இடைநிலை (கீழ்பிரிவு)

2014 Dr Ilango Memorial Tamil Proficiency Exam Intermediate Upper

2014ம் ஆண்டு கலாநிதி வேந்தனார் இளங்கோ தமிழ் புலமைச் சான்றிதழ் பரீட்சை இடைநிலை (மேற்பிரிவு)

2014 Dr Ilango Memorial Tamil Proficiency Exam Advanced

2014ம் ஆண்டு கலாநிதி வேந்தனார் இளங்கோ தமிழ் புலமைச் சான்றிதழ் பரீட்சை உயர்நிலை

2013 Dr Ilango Memorial Tamil Proficiency Exam Basic

2013ம் ஆண்டு கலாநிதி வேந்தனார் இளங்கோ தமிழ் புலமைச் சான்றிதழ் பரீட்சை தொடக்கநிலை

2013 Dr Ilango Memorial Tamil Proficiency Exam Intermediate Lower

2013ம் ஆண்டு கலாநிதி வேந்தனார் இளங்கோ தமிழ் புலமைச் சான்றிதழ் பரீட்சை இடைநிலை (கீழ்பிரிவு)

2013 Dr Ilango Memorial Tamil Proficiency Exam Intermediate Upper

2013ம் ஆண்டு கலாநிதி வேந்தனார் இளங்கோ தமிழ் புலமைச் சான்றிதழ் பரீட்சை இடைநிலை (மேற்பிரிவு)

2013 Dr Ilango Memorial Tamil Proficiency Exam Advanced

2013ம் ஆண்டு கலாநிதி வேந்தனார் இளங்கோ தமிழ் புலமைச் சான்றிதழ் பரீட்சை உயர்நிலை

Kathir2013_Part 2

கதிர் கையேடு 2013_2

Kathir 2013_Part 1

கதிர் கையேடு 2013_1

NSW Federation of Tamil Schools – 2012 Past Exam Paper – Basic

2012ம் ஆண்டு தொடக்கநிலை

NSW Federation of Tamil Schools – 2012 Past Exam Paper – Intermediate (Lower)

2012ம் ஆண்டு இடைநிலை (கீழ்பிரிவு)

NSW Federation of Tamil Schools – 2012 Past Exam Paper – Intermediate (Upper)

2012ம் ஆண்டு இடைநிலை (மேற்பிரிவு)

NSW Federation of Tamil Schools – 2012 Past Exam Paper – Advanced

2012ம் ஆண்டு உயர்நிலை

NSW Federation of Tamil Schools – 2011 Past Exam Papers – Advanced

2011ம் ஆண்டு உயர்நிலை

NSW Federation of Tamil Schools – 2011 Past Exam Papers – Intermediate (Upper)

2011ம் ஆண்டு இடைநிலை (மேற்பிரிவு)

NSW Federation of Tamil Schools – 2011 Past Exam Papers – Intermediate (Lower)

2011ம் ஆண்டு இடைநிலை (கீழ்பிரிவு)

NSW Federation of Tamil Schools – 2011 Past Exam Papers – Basic

2011ம் ஆண்டு தொடக்கநிலை

Kathir 2010

கதிர் கையேடு 2010

Work Book 2 (Year 2)

பயிற்சி நூல் – தமிழ் 2

Work Book 1 (Year 1)

பயிற்சி நூல் – தமிழ் 1

Book_Tamil 4 (Year 4)

தமிழ் 4

Book_Tamil 3 (Year 3)

தமிழ் 3

Book_Tamil 2 (Year 2)

தமிழ் 2

Book_Tamil 1 (Year 1)

தமிழ் 1

Book_Kindergarten

தமிழ் ஆரம்பம்

Book_Preschool

சிறுவர் தமிழ்

NSW Federation of Tamil Schools – 2009 Past Exam Paper – Advanced

2009ம் ஆண்டு உயர்நிலை

NSW Federation of Tamil Schools – 2009 Past Exam Paper – Intermediate (Upper)

2009ம் ஆண்டு இடைநிலை (மேற்பிரிவு)

NSW Federation of Tamil Schools – 2009 Past Exam Paper – Intermediate (Lower)

2009ம் ஆண்டு இடைநிலை (கீழ்பிரிவு)

NSW Federation of Tamil Schools – 2009 Past Exam Paper – Basic

2009ம் ஆண்டு தொடக்கநிலை

NSW Federation of Tamil Schools – 2008 Past Exam Paper – Advanced

2008ம் ஆண்டு உயர்நிலை

NSW Federation of Tamil Schools – 2006 Past Exam Paper – Advanced

2006ம் ஆண்டு உயர்நிலை

NSW Federation of Tamil Schools – 2006 Past Exam Paper – Intermediate

2006ம் ஆண்டு இடைநிலை

NSW Federation of Tamil Schools – 2006 Past Exam Paper – Basic

2006ம் ஆண்டு தொடக்கநிலை

NSW Federation of Tamil Schools – 2008 Past Exam Paper – Intermediate (Lower)

2008ம் ஆண்டு இடைநிலை (கீழ்பிரிவு)

NSW Federation of Tamil Schools – 2008 Past Exam Paper – Intermediate (Upper)

2008ம் ஆண்டு இடைநிலை (மேற்பிரிவு)

NSW Federation of Tamil Schools – 2008 Pase Exam Paper – Basic

2008ம் ஆண்டு தொடக்கநிலை

NSW Federation of Tamil Schools – 2007 Past Exam Paper – Basic

2007ம் ஆண்டு தொடக்கநிலை

NSW Federation of Tamil Schools – 2007 Past Exam Paper – Intermediate (Upper)

2007ம் ஆண்டு இடைநிலை (மேற்பிரிவு)

NSW Federation of Tamil Schools – 2007 Past Exam Paper – Intermediate (Lower)

2007ம் ஆண்டு இடைநிலை (கீழ்பிரிவு)

NSW Federation of Tamil Schools – 2007 Past Exam Paper – Advanced

2007ம் ஆண்டு உயர்நிலை