பாடசாலை நேரம்

காலை வகுப்புகள்

Year 11 & 12

9:00 AM-1:00 PM
Year 10

10:00 AM-1:00 PM

Year 7,8 & 9

10:30 AM-1:00 PM

Pre-School, LKG & UKG

10:30 AM-1:00 PM

மாலை வகுப்புகள்

Special Class

1:00 PM-2:30 PM
Year 1-6

1:30 PM-3:45 PM

 

 

Tamil Study Centre

ஹோம்புஷ் தமிழ்க் கல்வி நிலையம் 1987 ஆம் ஆண்டு ஹோம்புஷ் ஆரம்பப் பாடசாலையில் சனிக்கிழமைகள் தோறும் எம் இளைய தலைமுறையினருக்கு தமிழ் மொழி, தமிழ்க் கலாசாரம் என்பவற்றைச் சொல்லிக் கொடுப்பதற்காக நல்லெண்ணம் கொண்ட சில பெரியோர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
 
 

Archive for September, 2019